Oferta

W ramach usług adwokackich obsługuję sprawy z kilku dziedzin prawa, m.in. rodzinnego, gospodarczego, karnego (w tym skarbowego i wykroczeń), pracy oraz ubezpieczeń społecznych, także administracyjnego. Poniżej znajduje się zestawienie zagadnień, z jakimi najczęściej zwracają się do mnie klienci. Niemniej jednak podejmę się również innych, które mieszczą się w moich specjalizacjach, dlatego zachęcam do kontaktu. Jestem otwarty na państwa potrzeby oraz oczekiwania.

Prawo cywilne

 • naruszenie dóbr osobistych

 • prawo rzeczowe, a w tym sprawy o nieruchomości i prawo własności

 • naruszenie praw lokatorów

 • niewykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy

 • pozwy zbiorowe

 • odszkodowania za błędy medyczne, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, zdarzenia komunikacyjne, szkodę na osobie i mieniu

 • sprawy związane z dziedziczeniem i spadkami

Prawo rodzinne

 • przyznanie alimentów 

 • rozwody i separacje

 • zniesienie wspólnoty majątkowe lub podział majątku

 • ustalenie ojcostwa

 • ustalenie opieki nad dzieckiem

 • ubezwłasnowolnienie

Prawo gospodarcze, handlowe i internetowe

 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji

 • świadczenie usług drogą elektroniczną

 • ochrona danych osobowych

 • zamówienia publiczne

 • własność intelektualna

rodzina

Prawo rodzinne

podpis dokumentów

Prawo gospodarcze

konsultacja prawna

Obsługa prawna firm

podpisanie umowy

Zamówienia publiczne