Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Marzec 24, 2023

 

Nie ma znaczenia, czy zadłużenie wynika z utraty pracy, nieudanej inwestycji czy jakichkolwiek innych okoliczności. Piętrzące się długi, z których nie sposób wyjść, to jasny sygnał, że czas poszukać skutecznych rozwiązań. Jednym z nich jest możliwość ogłoszenia tzw. upadłości konsumenckiej. 

Upadłość konsumencka i jej pozytywne konsekwencje

Najważniejszym z perspektywy dłużnika skutkiem jest oczywiście całkowite oddłużenie, tj. wydostanie się z ciążących długów. Co istotne, w czasie trwania postępowania upadłościowego nie mogą być wszczynane żadne nowe postępowania komornicze. Z kolei te, które rozpoczęły się wcześniej, zostają zawieszone w wyniku ogłoszenia upadłości.

Jako adwokat z Oświęcimia pragnę zwrócić uwagę na równie istotny skutek. Istotą postępowania upadłościowego jest umożliwienie dłużnikowi „rozpoczęcia na nowo”. Po pozytywnym orzeczeniu, zostaje on wykreślony z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Czy są negatywne skutki upadłości konsumenckiej?

Tak i nie. Tak, bo niektóre z nich mogą wydawać się nieco dokuczliwe. Jednocześnie nie, bo zestawiając je z korzyściami, nie mają większego znaczenia. Wśród takich skutków można wymienić:

  • utratę dostępu do własnego majątku – masę upadłościową przejmuje syndyk, aby zaspokoić wierzycieli;
  • zajęcie części wynagrodzenia, emerytury, renty lub innego stałego źródła dochodu;
  • ograniczenie praw konsumenta – upadły traci możliwość zawierania umów, które mogłyby zwiększać jego zadłużenie (np. zakup pojazdu, zaciągnięcie kredytu);
  • wejście majątku małżonka w skład masy spadkowej, o ile istniała dotychczas wspólność.

Niektóre skutki mogą wydawać się dotkliwe, ale niekiedy ogłoszenie upadłości jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Wady tej instytucji powinny więc zejść na drugi plan.