Kiedy wnoszony jest akt oskarżenia?

Grudzień 14, 2021

 

Akt oskarżenia to rodzaj pisma procesowego wnoszonego do sądu w postępowaniu karnym przez oskarżycieli publicznych (np. prokuratora, Policję), przez oskarżycieli prywatnych (np. osobę pokrzywdzoną) lub oskarżyciela posiłkowego w celu wydania przez sąd orzeczenia o winie i karze wobec osoby, która dopuściła się zarzucanego przestępstwa.

Co ważne, wniesienie aktu oskarżenia kończy postępowanie przygotowawcze, jednocześnie je podsumowując i tym samym umożliwiając rozpoczęcie kolejnego etapu, jakim jest postępowanie sądowe.

W jakim terminie należy złożyć akt oskarżenia?

Przede wszystkim, aby móc wnieść akt oskarżenia, strona oskarżona musi zostać powiadomiona o ostatecznym terminie zaznajomienia się z materiałem sprawy (jeśli zgłosiła takie żądanie procesowe). Po zapoznaniu się z aktami sprawy podejrzany oraz jego adwokat mają prawo złożyć uzupełniające wnioski dowodowe do postępowania przygotowawczego w ciągu 3 dni – jeśli takie nie zostaną zgłoszone lub oddalone, wtedy oskarżyciel może przystąpić do złożenia aktu oskarżenia.

Natomiast termin jego składania zależy od tego, czy było prowadzone śledztwo czy dochodzenie oraz przez jakie organy. W przypadku śledztwa prokurator jest zobowiązany nie później niż 14 dni od daty jego zamknięcia wnieść do sądu akt oskarżenia. Ten termin obejmuje także organy prowadzące dochodzenie, jednak w ich przypadku sporządzony akt oskarżenia musi być w pierwszej kolejności przekazany prokuratorowi (z wyłączeniem organów uprawnionych do działania na podstawie art. 325 k.p.k.), którego obowiązkiem jest jego zatwierdzenie, odrzucenie bądź naniesienie zmian.

Z kolei, jeśli oskarżony przebywa tymczasowo w areszcie, akt oskarżenia należy wnieść w terminie 7 dni od zamknięcia śledztwa i nie później niż 14 dni przed upływem terminu zakończenia tymczasowego pozbawienia wolności podejrzanego (jeśli akt oskarżenia został sporządzony przez Policję). Warto mieć na uwadze, że wniesienie do sądu aktu oskarżenia po upływie powyższych terminów nie powoduje, że omawiane pismo procesowe zostanie odrzucone lub starci swoją zasadność.

Co więcej, w przypadku, gdy oskarżony przyzna się do winy i nie ma co do tego żadnych wątpliwości, oskarżyciel nie wnosi aktu oskarżenia, a zamiast tego występuje do sądu z wnioskiem o wydanie stosownego wyroku na posiedzeniu sądu, który uwzględnia także prawnie chronione interesy pokrzywdzonego.