Kiedy adwokat może odmówić przyjęcia sprawy?

Kwiecień 6, 2021

 

Adwokat Mateusz Pieczka jest ekspertem od prawa. Udziela porad i broni klienta na sprawie sądowej. Jest godny zaufania, więc można mu śmiało powierzyć swoją sprawę. Zawsze stara się wygrać proces i robi wszystko tym kierunku, żeby wywalczyć w sądzie jak najwięcej dla swojego klienta. Adwokat jest obrońcą, więc wypełnia swoje obowiązki tak, jak tylko potrafi najlepiej. Nawet gdy sprawa dotyczy morderstwa, adwokat ma obowiązek bronić klienta. Musi udowodnić jego niewinność. Często dziwimy się, że prawnik zaciekle staje w obronie mordercy, gwałciciela czy członka mafii. Tego typu postępowania, są wpisane w zawód adwokata, więc nawet gdy jest przekonany o winie oskarżonego, musi stanąć w jego obronie i znaleźć dowody na niewinność. Dlaczego tak jest? Ponieważ każdy ma prawo do obrony, by wyrok był sprawiedliwy. Przed sądem pełnomocnik jest obrońcą oskarżonego, nie jego czynu. Każdemu przysługuje domniemanie niewinności. Rola jest niezwykle trudna, ale konieczna. Jeśli w toku postępowania, adwokat znajdzie, chociaż najmniejsze nieprawidłowości, niejasności, czy luki, które może wykorzystać na korzyść oskarżonego, jest w komfortowej sytuacji. Tak naprawdę, tylko obrońca może pomóc osobie oskarżonej o dokonanie czynu. Rola adwokata jest trudna, ponieważ sprawa bardzo często jest z góry przegrana. Obrońca wykorzystuje często możliwość odwołania się od wyroku sądu. Składa apelację do sądu wyższej instancji.

Kiedy adwokat może odmówić przyjęcia sprawy?

Adwokat to osoba, której zadaniem jest udzielanie pomocy prawnej klientom. Są jednak sytuacje, w których adwokat Mateusz Pieczka ma prawo odmówić klientowi przyjęcia jego sprawy. Kwestie związane z odmową reguluje ustawa z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1513). Art. 28 pkt 1 wskazuje, że „adwokat może odmówić udzielenia pomocy prawnej tylko z ważnych powodów, o których informuje zainteresowanego”. Adwokat korzysta z tej możliwości, o ile są uzasadnione, czyli w szczególnych przypadkach. Obrońca nie podejmie się obrony, kiedy wie, że celowo nie będzie zadawał trudnych pytań, jak w przypadku dziecka lub osoby, której pytania mogłyby dodać dramatycznych przeżyć. Nie udzieli też pomocy danej osobie, która dzięki obronie, popełni przestępstwo, czy ewentualnie uniknie odpowiedzialności karnej za czyn, popełniony w przyszłości. Inne powody, które zwalniają adwokata z obrony oskarżonego to np.:

  • adwokat udzielił już wcześniej pomocy stronie przeciwnej, lub też strona przeciwna jest w jego klientem, w danej chwili;
  • prawnik uczestniczył wcześniej w sprawie, jako osoba publiczna, np. jako prokurator;
  • musiałby wystąpić przeciwko bliskiej osobie, albo miał z nią w przeszłości zatarg osobisty;
  • adwokatowi brakuje wiedzy w danej dziedzinie legislacji, a ma zbyt mało czasu na nadrobienie zaległości. Ta sytuacja uniemożliwia rzetelną obsługę;
  • upoważnienie do obrony zostało wystawione przez nieuprawnioną do tego osobę, np. rodzica pełnoletniego oskarżonego;
  • jego klienta reprezentują już inni adwokaci;
  • brak porozumienia z klientem w sprawie honorarium.

Adwokat musi mieć powody, żeby odmówić udzielenia pomocy w danej sprawie, którą miałby prowadzić. O swojej decyzji jest zobowiązany poinformować zainteresowanego. Adwokat nie musi udzielać pomocy, jeśli wynik sprawy wpłynąłby na jego dobro osobiste, czy też majątek, za wyjątkiem, kiedy roszczenie dotyczy członka rodziny, ewentualnie wynik przyniósłby dobro dla adwokata oraz strony.

 

Jaka jest odpowiedzialność adwokata?

Adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, naruszenie godności zawodu lub zasad etyki i naruszenie swych obowiązków zawodowych. Każdy adwokat bez względu na staż, za brak subordynacji i odmowę udzielenia pomocy prawnej, może ponieść konsekwencje. Odpowiada za przegrany proces klienta, jeśli zostanie mu udowodniony zarzut. Grozi mu wówczas odpowiedzialność dyscyplinarna, którą orzeka sąd dyscyplinarny. Odpowiada zarówno w kręgu zawodowym, jak i przed klientem. Jeśli na przykład klient przegra sprawę z winy adwokata, który postępował niezgodnie z przepisami Prawa o adwokaturze i Kodeksu Etyki Adwokackiej, prawnik jest pociągnięty do odpowiedzialności. Oczywiście winę trzeba mu udowodnić. Dopóki więc powód nie wykaże, że przy zachowaniu należytej staranności adwokata, miałby duże szanse na wygranie procesu, nie otrzyma odszkodowania od adwokata za przegraną sprawę.