Czym jest rozwód z orzeczeniem winy?

Sierpień 10, 2021

 

Rozpad związku małżeńskiego sankcjonowany jest poprzez przeprowadzenie przed sądem postępowania rozwodowego. W przypadku, kiedy jeden z małżonków lub obie strony obarczane są za rozpad małżeństwa niezbędne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Jest to proces wymagający pomocy adwokata.

Definicja rozwodu

Rozwód, czyli rozpad związku małżeńskiego to rozwiązanie zawartego przez małżonków formalnego małżeństwa za ich życia. Rozwód może być orzeczony w przypadku, kiedy nastąpił zupełny rozpad pożycia małżeńskiego (małżonków nie łączy więź fizyczna, duchowa i gospodarcza) lub nastąpił trwały rozpad pożycia małżeńskiego (nie ma możliwości pojednania małżonków). Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem rozwód orzeka sąd okręgowy na życzenia jednego z małżonków lub obojga z nich.

 

Warunki orzeczenia rozkładu pożycia z winy małżonka

Z przepisów prawa wynika, że związek małżeński może zostać uznany za rozwiązany po uprzednim przeprowadzeniu sprawy dowodowej przed sądem. Adwokat każdej ze stron lub jednej ze stron biorących udział w postępowaniu rozwodowym ma za zadanie udowodnić, że rozkład małżeństwa wynika z winy jednej ze stron. Wyłączność winy jednego z małżonków oznacza, że po jedno stronie występują wyłącznie zawinione przyczyny rozkładu. Możemy je podzielić na przyczyny w sferze uczuć, do których zalicza się zdradę, poniżanie, stosowanie przemocy, odmowę współżycia małżeńskiego oraz nielojalne postępowanie. W sferze gospodarczej przyczyny rozkładu mogą wynikać z odmowy wykonywania pracy zarobkowej w miarę sił i możliwości, nieprzyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, brak współdziałania w prowadzeniu domu i wychowaniu dzieci. W sferze fizycznej z kolei odmowę współżycia, przemoc oraz porzucenie.

Warto podkreślić, że wymienione przyczyny mogą obejmować kilka sfer życia małżeńskiego i przenikać się wzajemnie. Dlatego dla zasądzenia rozkładu małżeńskiego przez sąd ważny jest moment wystąpienia poszczególnych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego.