Czym jest prawo patentowe?

Marzec 19, 2022

 

Każdy przedsiębiorca, który konstruuje nowatorskie urządzenie, chce, aby jego wynalazek i własność intelektualna była chroniona przed konkurencją w celu zyskania przewagi rynkowej. Sposobem na to jest uzyskanie patentu na wynalazek. W powyższym artykule omawiamy zagadnienia prawa patentowego.

Patent – czym jest w świetle prawa?

Patent to prawo nadawane wynalazcy, uprawniające go do wyłącznego korzystania z wynalazku w celach zawodowych i zarobkowych na obszarze Polski. Patent jest zbywalny, podlega także dziedziczeniu oraz przeniesieniu na inny podmiot. Nadawany jest przez Urząd Patentowy, po weryfikacji przedstawionego przez twórcę opisu wynalazku oraz jego zastrzeżeń patentowych określających zakres ochrony. Aby była ona wieloaspektowa i skuteczna, podczas tworzenia dokumentacji warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej. Patent uzyskuje się na 20 lat od momentu zgłoszenia wynalazku i uiszczenia opłaty w wysokości 550 zł w Urzędzie Patentowym, który dokonuje publikacji dokumentu patentowego – co jest potwierdzeniem istnienia patentu. Patent wygasa po upływie 20 lat lub wskutek nieuiszczenia opłaty okresowej bądź zrzeknięcia się prawa do patentu.

Co ważne, w przypadku, kiedy wynalazek ma więcej niż jednego twórcę, to prawo do uzyskania patentu mają także jego współtwórcy, którzy zgodnie z art. 11 Prawa własności przemysłowej, mogą bez zgody pozostałych twórców korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić swoich praw w związku z ewentualnym naruszeniem patentu.

 

Na co można uzyskać patent?

Patentowi podlegają twórcze i nowatorskie wytwory, które są rozwiązaniem pewnych dotychczasowych technologicznych problemów lub ograniczeń. Co więcej, wynalazek musi mieć charakter przemysłowy, umożliwiający wykorzystanie go do wytworzenia nowego produktu lub produkcji już istniejących produktów czy świadczenia usług w innowacyjny sposób.

Opatentowaniu nie podlegają m.in.: programy komputerowe, wytwory o wartości jedynie estetycznej, wzory matematyczne, metody leczenia, odkrycia naukowe, twierdzenia, nowe odmiany roślin i rasy zwierząt oraz wynalazki, których użytkowanie naruszałoby porządek publiczny lub dobre obyczaje.

 

Jakie uprawnienia wiążą się z posiadaniem patentu?

Osoba uprawniona do patentu, w praktyce posiada monopol na dany wynalazek, co oznacza, że może zakazać osobom trzecim korzystania bez jego zgody z wynalazku w celach zarobkowych lub zawodowych, polegającego na produkcji, użytkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu produktu, będącego wytworem opatentowanego wynalazku bądź stosowania sposobu na wytwór danego produktu, a także używania, wprowadzania do obrotu, importowania, oferowania produktów uzyskanych sposobem, wykorzystywanym przez wynalazek. Jednakże osoba posiadająca patent po 3-letnim okresie ochronnym od daty jego uzyskania, nie może zakazać lub uniemożliwiać korzystania z wynalazku w celach państwowych, naukowych, badawczych lub dla dobra interesu społecznego np. w przypadku, gdy wynalazek jest potrzebny do wytworzenia leku bądź niezbędnych produktów o ograniczonych zasobach lub o bardzo wysokich cenach.

Ponadto posiadacz patentu, może odpłatnie osobie trzeciej udzielić licencji do korzystania z wynalazku.