Blog

Jak napisać pozew rozwodowy?

Kiedy następuje trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a małżonek decyduje, że nie chce pozostawać w związku z poślubioną przez siebie osobą, potrzebny jest rozwód. Aby go uzyskać, należy zacząć od wszczęcia sprawy o rozwód, czyli wniesienia pozwu. Ponieważ jest to pismo procesowe, musi spełniać określone warunki przewidziane prawem dla tego rodzaju dokumentu. Ponadto, ze względu na naturę sprawy, należy umieścić w nim inne określone informacje. Przygotowywanie pozwu wymaga znajomości prawa i uwagi, więc dobrze jest powierzyć to profesjonalnemu pełnomocnikowi. Niniejszy wpis posłuży jako wprowadzenie do tej tematyki, stanowiąc niejako instrukcję stworzenia pozwu rozwodowego.

 

Co musi być zawarte w pozwie rozwodowym?

 

Ponieważ pozew o rozwód jest pismem procesowym, kodeks postępowania cywilnego stawia przed nim określone warunki. Takie pismo musi zawierać:

- oznaczenie sądu, imiona i nazwiska, miejsce zamieszkania i adresy stron oraz ich pełnomocników,

- numer PESEL powoda,

- oznaczenie rodzaju pisma (w tym przypadku rodzajem pisma jest pozew),

- osnowę wniosku i dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,

- podpis strony lub jej pełnomocnika,

- wymienienie załączników.

 

Dodatkowo do pozwu o rozwód należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli korzystamy z pomocy pełnomocnika. Załączyć należy także odpowiednie załączniki, przy mogą być to kserokopie (w toku postępowania trzeba będzie okazać sądowi oryginały dokumentów).

 

Co powinno być zawarte w żądaniu w pozwie o rozwód?

 

Żądanie pozwu jest jego najważniejszą częścią, która ściśle określa, o co wnosi powód. Po umieszczeniu na dokumencie miejsca i daty oraz po oznaczeniu sądu i stron, a także oznaczeniu pisma, wymienia się żądania. W pozwie o rozwód podstawowym żądaniem jest rozwiązanie małżeństwa. Dodaje się do niego żądanie orzeknięcia o winie, przy czy można żądać udzielenia rozwodu z wyłącznej winy pozwanego lub bez jego winy. Dodatkowo w żądaniu umieszcza się prośbę o rozstrzygnięcie:

- o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi i o ich kontaktach, a także o kosztach utrzymania,

- o sposobie korzystania z mieszkania,

- o podziale wspólnego mieszkania i o podziale majątku wspólnego,

- o roszczeniach alimentacyjnych.

 

W pozwie można zamieścić także wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Kwestie kosztów ponoszonych podczas postępowania sądowego reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 28 lipca 2005 roku. Na ten moment koszt wniesienia pozwu o rozwód wynosi 600 złotych.

Wróć

Kancelaria Adwokacka w Krakowie - Adwokat Mateusz Pieczka

ul. Św. Wawrzyńca 39/2, 31-052 Kraków | E-mail: m.pieczka@krakow-adwokat.com | Tel. 536-356-300